۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه

بی عنوان

هیچوقت فکر نمیکردم پدر بودن اینقدر سخت باشد.
دلم گرفته. کاش بیشتر میشد با بچه ها بود